Zoeken
Kies uw taal

Privacy reglement

Uw persoonsgegevens en privacy in onze praktijk

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Praktijk
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de praktijk

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk de Getijden hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

U heeft de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een  Aanvraagformulier-medische-gegevens-patient kenbaar maken aan Huisartsenpraktijk de Getijden. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier
U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld.  Huisartsenpraktijk de Getijden is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Nabestaanden 

Nabestaanden krijgen een wettelijk recht op inzage in het dossier van een overleden patiënt. Voorheen gebeurde dit soms al op basis van rechtspraak, nu, per 1 januari 2020 wordt het in de wet vastgelegd.

Omstandigheden waaronder nabestaanden inzage kunnen krijgen:

(1) wanneer de patiënt bij leven hiervoor toestemming heeft gegeven;

(2) wanneer op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een incident is ontvangen;

(3) ‘voor een ieder’ op grond van een zwaarwegend belang;

(4) voor de ouders en voogd van een overleden kind < 16 geldt een bijzondere regeling voor inzage

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Huisartsenpraktijk de Getijden hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners

Uw dossier
Over iedere patiënt houden wij een dossier bij. Gro­ten­deels is dit in electronische vorm. Wij maken hiervoor gebruik van Medicom als Huisarts Informatie Systeem (HIS). Hierin bevinden zich beknopte versla­gen van de contacten die u met ons heeft, gegevens over uw medische voorgeschiedenis, voorge­schreven medi­catie, overgevoeligheid voor medicatie, uitslagen van diag­nostisch onderzoek, en beknopte sa­menvat­tingen van de brie­ven die wij over u ontvangen van medisch specialisten.

Brie­ven van me­disch specia­listen ontvangen wij steeds vaker in elektroni­sche vorm. Als wij deze op papier krijgen worden deze door ons in fysieke vorm bewaard.

Ons compu­tersys­teem is aangesloten op dat van een aantal huis­artsen in onze vakantie waarneemgroep, en op dat van alle apotheken in Vlissingen en Middel­burg. De aansluiting op de apotheken heeft als voordeel dat een goede bewaking moge­lijk is op inter­acties en contra indi­caties van genees­middelen. Het is voor de apotheken onmo­gelijk om uw medisch dossier in te zien. Dit is wel mogelijk voor collega huisartsen die op hetzelfde systeem (Medicom) zijn aange­sloten. Zij kunnen als u in de vakantiewaarneming een beroep op hen doet het volle­dige dossier dat wij van u bijhouden inzien, voor zover dat in elektronische vorm is opgeslagen. Als u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit aan ons kenbaar maken. Het is mogelijk om inzage van uw dossier door onze col­lega’s te blokkeren.
NB: De praktijk maakt momenteel geen gebruik van vakantiewaarneming door andere huisartsenpraktijken. De huisartsen nemen onderling voor elkaar waar.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Wij hebben als huisarts een geheimhoudingsplicht, en dit geld ook voor onze medewerkers. Als ons verzocht wordt om informatie over u te verstrekken zullen wij dit alleen doen als wij daarvoor uw toestemming hebben.

Lees meer over uw rechten met betrekking tot uw medisch dossier op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Twijfelt u of u wel naar de huisarts moet?
Hieronder vindt u allerlei informatie die u verder helpt.