Koudekerkseweg 86 te Vlissingen  |  Routebeschrijving
A A

Dossiers en privacy

Uw dossier

Over iedere patiënt houden wij een dossier bij. Gro­ten­deels is dit in electronische vorm. Wij maken hiervoor gebruik van Medicom als Huisarts Informatie Systeem (HIS). Hierin bevinden zich beknopte versla­gen van de contacten die u met ons heeft, gegevens over uw medische voorgeschiedenis, voorge­schreven medi­catie, overgevoeligheid voor medicatie, uitslagen van diag­nostisch onderzoek, en beknopte sa­menvat­tingen van de brie­ven die wij over u ontvangen van medisch specialisten.

Brie­ven van me­disch specia­listen ontvangen wij steeds vaker in elektroni­sche vorm. Als wij deze op papier krijgen worden deze door ons in fysieke vorm bewaard.

Ons compu­tersys­teem is aangesloten op dat van een aantal huis­artsen in onze vakantie waarneemgroep, en op dat van alle apotheken in Vlissingen en Middel­burg. De aansluiting op de apotheken heeft als voordeel dat een goede bewaking moge­lijk is op inter­acties en contra indi­caties van genees­middelen. Het is voor de apotheken onmo­gelijk om uw medisch dossier in te zien. Dit is wel mogelijk voor collega huisartsen die op hetzelfde systeem (Medicom) zijn aange­sloten. Zij kunnen als u in de vakantiewaarneming een beroep op hen doet het volle­dige dossier dat wij van u bijhouden inzien, voorzover dat in electronische vorm is opgeslagen. Als u hier be­zwaar tegen heeft kunt u dit aan ons kenbaar maken. Het is mogelijk om inzage van uw dossier door onze col­lega’s te blokkeren.

Is uw dossier compleet?

Het kan zijn dat de lijst met medische problemen die op de huisartenpost zichtbaar is niet compleet is. Dat komt omdat wij deze problemen binnen ons systeem op een speciale manier moeten registreren. Dat kost erg veel tijd en inspanning. Wij doen erg ons best om uw dossier zo volledig mogelijk bij te houden, maar u moet er rekening mee houden dat sommige zaken toch ontbreken. Dit geldt overigens niet alleen voor onze praktijk. De huisartsen op de huisartsenpost zijn zich hiervan bewust en zullen altijd nagaan of de informatie die zij te zien krijgen wel compleet is. Het is goed dat u zich hier zelf ook van bewust bent en zaken waarvan u denkt dat het belangrijk is om uw probleem te beoordelen of die belangrijk zijn voor de behandeling vermeldt.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Wij hebben als huisarts een geheimhoudingsplicht, en dit geld ook voor onze medewerkers. Als ons verzocht wordt om informatie over u te verstrekken zullen wij dit alleen doen als wij daarvoor uw toestemming hebben.

Spreekuur