Koudekerkseweg 86 te Vlissingen  |  Routebeschrijving
A A

Uw dossier

Uw dossier

Over iedere patiënt houden wij een dossier bij. Gro­ten­deels is dit in elektronische vorm. Wij maken hiervoor gebruik van Medicom als Huisarts Informatie Systeem (HIS). Hierin bevinden zich beknopte versla­gen van de contacten die u met ons heeft, gegevens over uw medische voorgeschiedenis, voorge­schreven medi­catie, overgevoeligheid voor medicatie, uitslagen van diag­nostisch onderzoek, en beknopte sa­menvat­tingen van de brie­ven die wij over u ontvangen van medisch specialisten.

Brie­ven van me­disch specia­listen ontvangen wij steeds vaker in elektroni­sche vorm. Als wij deze op papier krijgen worden deze door ons gescand en elektronisch opgeslagen.

Ons compu­tersys­teem is aangesloten op dat van een aantal huis­artsen in onze vakantie waarneemgroep, en op dat van alle apotheken in Vlissingen en Middel­burg. De aansluiting op de apotheken heeft als voordeel dat een goede bewaking moge­lijk is op inter­acties en contra indi­caties van genees­middelen. Het is voor de apotheken onmo­gelijk om uw medisch dossier in te zien. Dit is wel mogelijk voor collega huisartsen die op hetzelfde systeem (Medicom) zijn aange­sloten. Zij kunnen als u in de vakantiewaarneming een beroep op hen doet het volle­dige dossier dat wij van u bijhouden inzien, voor zover dat in elektronische vorm is opgeslagen. Als u hier be­zwaar tegen heeft kunt u dit aan ons kenbaar maken. Het is mogelijk om inzage van uw dossier door onze col­lega’s te blokkeren.

Toestemming voor inzage door anderen

Op huisartsenposten zoals in Vlissingen, Goes, en Zierikzee, is het mogelijk een samenvatting van uw dossier in te zien. Het gaat dan om de belangrijke medische problemen, medicijnen die u gebruikt, overgevoeligheid voor medicijnen, en het verslag van de laatste keren dat u bij ons bent geweest. Wij zijn hiervoor aangesloten bij de zorginfrastructuur. Dit kan echter alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven.

U kunt zowel mondeling als schriftelijk aan ons kenbaar maken of u toestemming geeft voor inzage van uw gegevens in ons dossier door andere hulpverleners (huisartsenposten in Zeeland, ziekenhuizen). U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken.

Als u meer wilt weten wat het betekent als u toestemming geeft voor inzage in uw medische gegevens, of hoe de uitwisseling van uw gegevens is beveiligd kunt u de website  VolgjeZorg | Grip op je medische gegevens bezoeken. Op deze website kunt u ook een formulier downloaden om uw toestemming te geven of in te trekken.  Ook is het mogelijk om uw toestemming online te geven of in te trekken. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

Is uw dossier compleet?

Het kan zijn dat de lijst met medische problemen die op de huisartenpost zichtbaar is niet compleet is. Dat komt omdat wij deze problemen binnen ons systeem op een speciale manier moeten registreren. Dat kost erg veel tijd en inspanning. Verder is het zo dat als u nieuw in onze praktijk komt en wij uw dossier elektronisch aangeleverd krijgen van uw vorige huisarts het vaak zo is dat informatie in ons systeem niet op direct op de juiste plek terecht komt. Daardoor kan het voorkomen dat sommige problemen niet vermeld zijn od dat er zaken vermeld worden die helemaal niet relevant zijn. Wij doen erg ons best om uw dossier zo volledig mogelijk bij te houden, maar u moet er rekening mee houden dat sommige zaken toch ontbreken. Dit geldt overigens niet alleen voor onze praktijk. De huisartsen op de huisartsenpost zijn zich hiervan bewust en zullen altijd nagaan of de informatie die zij te zien krijgen wel compleet is. Het is goed dat u zich hier zelf ook van bewust bent en zaken waarvan u denkt dat het belangrijk is om uw probleem te beoordelen of die belangrijk zijn voor de behandeling vermeldt.

Geheimhouding

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Wij hebben als huisarts een geheimhoudingsplicht, en dit geldt ook voor onze medewerkers. Als ons verzocht wordt om informatie over u te verstrekken zullen wij dit alleen doen als wij daarvoor uw toestemming hebben. Ook als ouders om informatie vragen over hun bijna meerderjarige kinderen, of omgekeerd, als kinderen informatie vragen over hun bejaarde ouders zullen wij altijd eerst nagaan of diegene om wie het gaat hiervoor toestemming geeft.