Koudekerkseweg 86 te Vlissingen  |  Routebeschrijving
A A

Huisbezoek

Een huisbezoek moet worden aangevraagd vóór 9.00 uur. Dat is voor ons belangrijk zodat wij daar met de planning van onze dag rekening mee kunnen houden.

Huis­bezoeken worden afgelegd als er een situ­atie is die het onver­antwoord of onmogelijk maakt dat u naar de prak­tijk komt. Op de praktijk hebben wij betere mogelijkhe­den voor onder­zoek en behan­deling dan bij u thuis. Zieke kinderen kunnen in principe altijd veilig en ver­antwoord vervoerd wor­den naar de praktijk. Als er on­zekerheid is of uw komst naar de prak­tijk niet mogelijk of niet verant­woord is zal de dokter telefo­nisch hierover met u overleggen. Het ontbreken van eigen vervoer is geen reden voor het afleggen van een huisbezoek.

Een aanvraag voor huisbezoek gedaan ná 9.00 uur zal alleen voor dezelfde dag gehonoreerd worden als het om een ur­gente situatie gaat.

Als u een huisbezoek heeft aangevraagd kunt u ons over het algemeen verwachten tussen 10.30 en 14.00 uur